Trio Förskolor AB

Lite bra att veta

Öppettider
Hoppitoss har öppet mellan kl 06:00 och 18:00. Helgdagar, jul- nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Köhantering
Förskolan Hoppitoss följer kommunens köregler.

Schema
Barnets schema lämnas via Norrtälje Kommuns webbsida. Schema är ett kontrakt som upprättas mellan förälder och förskolan. Schemat ska ange vistelsetider för barnet. Vistelsetiden skall baseras på förälders arbets-/studietid inklusive restid.

Arbetssökande
Barn i åldern 1-5 år har föräldrar som är eller blir arbetslösa kan välja vistelsetid mellan upp till 15 timmar per vecka eller upp till 20 timmar per vecka. Tider för 15 timmar per vecka är tisdag - torsdag 09:00-14:00. Tider för 20 timmar är måndag - torsdag 09:00-14:00. Om vårdnadshavarna väljer 20 timmar/vecka ska en skriftlig överenskommelse tecknas med rektor.

Barnomsorg vid föräldraledighet
Barn i åldern 1-5 år som får syskon kan välja vistelsetid mellan upp till 15 timmar per vecka eller upp till 20 timmar per vecka. Tider för 15 timmar per vecka är tisdag - torsdag 09:00-14:00. Tider för 20 timmar är måndag - torsdag 09:00-14:00. Om vårdnadshavarna väljer 20 timmar/vecka ska en skriftlig överenskommelse tecknas med rektor.

Planeringsdagar
Verksamheten stänger fyra dagar per år för planering och utvärdering. Föräldrarna ska informeras minst två månader i förväg. Ingen reducering av avgiften sker.

Sommarplacering
Under sommaren slås Hoppitoss, Krumilur, Fifilur och Killevipp samman. Det kan innebära att barn får vara på annat ställe än det ordinarie.

Förskolan Killevipp
Beroende på barngruppernas storlek så flyttar barnen från Hoppitoss, Krumilur och Fifilur över till Killevipp när de är 4-5 år. På Killevipp är verksamheten mer anpassad till de äldsta barnen.

Allmänt om avgifter
Hoppitoss tillämpar, liksom kommunen, maxtaxa. Alla som har barn placerade i Norrtälje kommuns förskoleverksamhet betalar en månadsavgift. Avgiften debiteras månadsvis och betalas i efterskott. Månadsavgiften betalas 12 månader per år. Eftersom barnet disponerar en plats under avtalad vistelsetid, betalas avgift även om barnet inte varit närvarande på grund av ledighet eller sjukdom.

Fastställelse av avgift
Avgiften fastställs utifrån schema och inkomstuppgift som lämnats in till kommunen via webbsidan. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift. Inkomstuppgift och arbetstider kan i förekommande fall komma att kontrolleras med arbetsgivaren.

Avgiftsgrundande inkomst
Familjens gemensamma ekonomiska förhållanden ligger till grund för avgiften, vare sig föräldrarna är gifta, sammanboende (med eller utan gemensamma barn) eller ensamstående. Den avgiftsgrundande inkomsten är familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad. Avgift för samma barn debiteras respektive platsinnehavares hushåll. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften för en plats.

Avgiftsgrundande inkomst innefattar:
• bruttolön; inkomst av tjänst och näringsverksamhet, inklusive arvoden och andra skattepliktiga inkomster
• förmåner familjehemslön (skattepliktig del)
• sjukpenning
• sjukbidrag
• livränta (den skattepliktiga delen)
• föräldrapenning och särskild föräldrapenning
• pensioner (inte barnpensioner)
• arbetslöshetsersättningar
• utbildningsbidrag eller motsvarande
• vårdbidrag
• dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
För förälder/föräldrar, exempelvis egna företagare, för vilka det kan vara svårt att uppge inkomst, beräknas avgiften dock lägst på socialbidragsnorm.

Allmän förskola
Från och med den 1 september det år barnet fyller tre år borträknas en procentenhet (motsvarande ett 15 timmars intervall) av barnomsorgsavgiften för barn placerade i förskola . Avgiftsbefrielsen gäller under perioden den 1 september till och med den 31 maj.

Mer info om regler och avgifter finns på Norrtälje Kommuns hemsida.